Satu Mare , Str. Cardinal Iuliu Hossu nr. 57
Tel./fax : 0361401010, 0361401019
Mail : office@gynoprax.ro
GYNOPRAX
CLINICĂ PRIVATĂ DE OBSTETRICĂ-GINECOLOGIE
GYNOPRAX
GALERIE FOTO
PAGINA PACIENTULUI
Competentele clinicii

Clinica GYNOPRAX este un SPITAL PRIVAT cu specialitati chirurgicale, destinat preponderent obstetricii patolgice si ginecologiei si in in special reproducerii umane asistate. celelalte specialitati deservite sunt: chirurgia estetica, urologia si chirurgia generala. La nivelul Clinicii GYNOPRAX se efectueaza proceduri complexe de diagnostic si tratament in specialitatea obstetrica-ginecologie, tratamente de stelilitate de cuplu si reproducere umana asistata medical (I.U.I. si F.I.V), operatii clasice si minim invazive (laparoscopice, histeroscopice) in sfera ginecologica, urologica si patologiei mamare, precum si chirurgie estetica!

Pentru ca pacientii sa poata beneficia de servicii medicale integrate de cea mai buna calitate si in timpul cel mai scurt, spitalul detine un Laborator de Analize Medicale si un Serviciu de Radiologie-Imagistica medicala proprii!

Limitarile de competenta ale Clinicii GYNOPRAX sunt stabilite de legislatia in vigoare si sunt urmatoarele: 

 • cazuri care NU necesita ingrijiri si echipe medicale multidisciplinare complexe (cazuri grave de T.I.)
 • In aceste situatii GRAVE cazurile sunt fie direct indrumate fie transferate la Unitatea Sanitara cu Paturi cu competenta superioara: SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA SATU MARE (conform Protocolului de Transfer al Pacientului Critic)!

Drepturile si obligatiile pacientului

REGULAMENT PRIVIND CONDUITA PACIENŢILOR INTERNAŢI ÎN CLINICA GYNOPRAX SATU MARE


PACIENŢII INTERNAŢI ÎN SPITAL SUNT OBLIGAŢI
1. Să respecte programul de masă si odihnă;
2. Să respecte condiţiile de disciplină ale secţiei şi spitalului;
3. Să folosească cu grijă bunurile care-i sunt puse la dispoziţie - obiectele sanitare, mobilierul, lenjeria şi alte obiecte din dotarea salonului - orice degradare fiind supusă regulilor de drept civil;
4. Să respecte programul de vizită – aparţinătorii vor respecta programul de vizită afişat şi vor intra în salon numai cu echipament de protecţie. Este interzis pentru vizitatori sau însoţitori să se aşeze pe paturile bolnavilor.
5. Să nu fumeze în salon, pe holurile şi în curtea spitalului - conform legii 349/2002;
6. Să nu consume şi să nu introducă băuturi alcoolice şi droguri în spital;
7. Să nu efectueze comerţ şi să nu practice jocuri de noroc;
8. Să nu folosească aparate electrocasnice fără avizul personalului din secţii;
9. Să respecte prescripţiile medicale;
10. Să nu utilizeze medicamente fară indicaţia medicului de salon;
11. Să respecte regimul alimentar indicat de medic;
12. Să poarte echipamentul obligatoriu de spital (pijama/cămaşă de noapte) şi să nu părăsească incinta spitalului în ţinuta unităţii sanitare;
13. Să se îngrijească de igiena personală (dacă starea de sănătate le permite);
14. Să menţină igiena patului, a salonului şi a celorlalte spaţii pe care le foloseşte în timpul internării; uşa salonului va fi menţinută închisă; aerisirea se face numai pe geam, de mai multe ori pe zi.
15. Să nu depoziteze şi să nu arunce pe geam resturi alimentare, alimente, deşeuri;
16. Să atenţioneze personalul de serviciu asupra eventualelor avarii la instalaţiile electrice, sanitare sau de încalzire centrală, pe care le sesizează;
17. Să anunţe şi să respecte recomandările personalului de serviciu în caz de incendiu;
18. Să nu părăsească secţia sau spitalul fără aprobarea medicului;
19. Să se adreseze în mod civilizat personalului medico-sanitar, fără acte de agresiune verbală sau fizică, situaţie în care va fi externat.


DREPTURILE PACIENTULUI
- Legea nr. 46/2003 -

Dispoziţii generale

1. Pacienţii au dreptul la îngrijiri medicale de cea mai înaltă calitate de care societatea dispune, în conformitate cu resursele umane, financiare şi materiale.
2. Pacientul are dreptul de a fi respectat ca persoană umană, fără nici o discriminare.
3. Pacientul are dreptul de a fi informat cu privire la serviciile medicale disponibile, precum şi la modul de a le utiliza.
4. Pacientul are dreptul de a fi informat asupra identităţii şi statutului profesional al furnizorilor de servicii de sănătate.
5. Pacientul internat are dreptul de a fi informat asupra regulilor şi obiceiurilor pe care trebuie să le respecte pe durata spitalizării.
6. Pacientul are dreptul de a fi informat asupra stării sale de sănătate, a intervenţiilor medicale propuse, a riscurilor potenţiale ale fiecărei proceduri, a alternativelor existente la procedurile propuse, inclusiv asupra neefectuării tratamentului şi nerespectării recomandărilor medicale, precum şi cu privire la date despre diagnostic şi prognostic.
7. Pacientul are dreptul de a decide dacă mai doreşte să fie informat în cazul în care informaţiile prezentate de către medic i-ar cauza suferinţă.
8. Informaţiile se aduc la cunoştinţă pacientului într-un limbaj respectuos, clar, cu minimalizarea terminologiei de specialitate; în cazul în care pacientul nu cunoaşte limba română, informaţiile i se aduc la cunoştinţă în limba maternă ori în limba pe care o cunoaşte sau, după caz, se va căuta o altă formă de comunicare.
9. Pacientul are dreptul de a cere în mod expres să nu fie informat şi de a alege o altă persoană care să fie informată în locul său.
10. Rudele şi prietenii pacientului pot fi informaţi despre evoluţia investigaţiilor, diagnostic şi tratament, cu acordul pacientului.
11. Pacientul are dreptul de a cere şi de a obţine o altă opinie medicală.
12. Pacientul are dreptul să solicite şi să primească, la externare, un rezumat scris al investigaţiilor, diagnosticului, tratamentului şi îngrijirilor acordate pe perioada spitalizării.

Consimţământul pacientului privind intervenţia medicală

1. Pacientul are dreptul să refuze sau să oprească o intervenţie medicală asumându-şi, în scris, răspunderea pentru decizia sa; consecinţele refuzului sau ale opririi actelor medicale trebuie explicate pacientului.
2. Când pacientul nu îşi poate exprima voinţa, dar este necesară o intervenţie medicală de urgenţă, personalul medical are dreptul să deducă acordul pacientului dintr-o exprimare anterioară a voinţei acestuia.
3. În cazul în care pacientul necesită o intervenţie medicală de urgenţă, consimţământul reprezentantului legal nu mai este necesar.
4. În cazul în care se cere consimţământul reprezentantului legal, pacientul trebuie să fie implicat în procesul de luare a deciziei atât cât permite capacitatea lui de înţelegere.
5. În cazul în care furnizorii de servicii medicale consideră că intervenţia este în interesul pacientului, iar reprezentantul legal refuză să îşi dea consimţământul, decizia este declinată unei comisii de arbitraj de specialitate.
6. Comisia de arbitraj este constituită din 3 medici pentru pacienţii internaţi în spitale şi din 2 medici pentru pacienţii din ambulator.
7. Consimţământul pacientului este obligatoriu pentru recoltarea, păstrarea, folosirea tuturor produselor biologice prelevate din corpul său, în vederea stabilirii diagnosticului sau a tratamentului cu care acesta este de acord.
8. Consimţământul pacientului este obligatoriu în cazul participării sale în învăţământul medical clinic şi la cercetarea ştiinţifică. Nu pot fi folosite pentru cercetare ştiinţifică persoanele care nu sunt capabile să îşi exprime voinţa, cu excepţia obţinerii consimţământului de la reprezentantul legal şi dacă cercetarea este făcută şi în interesul pacientului.
9. Pacientul nu poate fi fotografiat sau filmat într-o unitate medicală fără consimţământul său, cu excepţia cazurilor în care imaginile sunt necesare diagnosticului sau tratamentului şi evitării suspectării unei culpe medicale.

Dreptul la confidenţialitatea informaţiilor şi viaţa privată a pacientului

1. Toate informaţiile privind starea pacientului, rezultatele investigaţiilor, diagnosticul, prognosticul, tratamentul, datele personale sunt confidenţiale chiar şi după decesul acestuia.
2. Informaţiile cu caracter confidenţial pot fi furnizate numai în cazul în care pacientul îşi dă consimţământul explicit sau dacă legea o cere în mod expres.
3. În cazul în care informaţiile sunt necesare altor furnizori de servicii medicale acreditaţi, implicaţi în tratamentul pacientului, acordarea consimţământului nu mai este obligatorie.
4. Pacientul are acces la datele medicale personale.
5. Orice amestec în viaţa privată, familială a pacientului este interzis, cu excepţia cazurilor în care această imixtiune influenţează pozitiv diagnosticul, tratamentul ori îngrijirile acordate şi numai cu consimţământul pacientului.
6. Sunt considerate excepţii cazurile în care pacientul reprezintă pericol pentru sine sau pentru sănătatea publică.

Drepturile pacientului în domeniul reproducerii

1. Dreptul femeii la viaţă prevalează în cazul în care sarcina reprezintă un factor de risc imediat pentru viaţa mamei.
2. Pacientul are dreptul la informaţii, educaţie şi servicii necesare dezvoltării unei vieţi sexuale normale şi sănătăţii reproducerii, fără nici o discriminare.
3. Dreptul femeii de a hotărî dacă să aibă sau nu copii este garantat, cu excepţia cazului prevăzut la art. 1
4. Pacientul, prin serviciile de sănătate, are dreptul să aleagă cele mai sigure metode privind sănătatea reproducerii.
5. Orice pacient are dreptul la metode de planificare familială eficiente şi lipsite de riscuri.

Drepturile pacientului la tratament şi îngrijiri medicale

1. În cazul în care furnizorii sunt obligaţi să recurgă la selectarea pacienţilor pentru anumite tipuri de tratament care sunt disponibile în număr limitat, selectarea se face numai pe baza criteriilor medicale (excepţie: cazurile de urgenţă apărute în situaţii extreme).
2. Criteriile medicale privind selectarea pacienţilor pentru anumite tipuri de tratament se elaborează de către Ministerul Sănătăţii şi Familiei în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi şi se aduc la cunoştinţa publicului.
3. Intervenţiile medicale asupra pacientului se pot efectua numai dacă există condiţiile de dotare necesare şi personal acreditat.
4. Pacientul are dreptul la îngrijiri terminale pentru a putea muri în demnitate.
5. Pacientul poate beneficia de sprijinul familiei, al prietenilor, de suport spiritual, material şi de sfaturi pe tot parcursul îngrijirilor medicale. La solicitarea pacientului, în măsura posibilităţilor, mediul de îngrijire şi tratament va fi creat cât mai aproape de cel familial.
6. Pacientul internat are dreptul şi la servicii medicale acordate de către un medic acreditat din afara spitalului.
7. Personalul medical sau nemedical din unităţile sanitare nu are dreptul să supună pacientul nici unei forme de presiune pentru a-l determina pe acesta să îl recompenseze altfel decât prevăd reglementările de plată legale din cadrul unităţii respective.
8. Pacientul poate oferi angajaţilor sau unităţii unde a fost îngrijit plăţi suplimentare sau donaţii, cu respectarea legii.
9. Pacientul are dreptul la îngrijiri medicale continue până la ameliorarea stării sale de sănătate sau până la vindecare.
10. Continuitatea îngrijirilor se asigură prin colaborarea şi parteneriatul dintre diferitele unităţi medicale publice şi nepublice, spitaliceşti şi ambulatorii, de specialitate sau de medicină generală, oferite de medici, cadre medii sau de alt personal calificat. După externare pacienţii au dreptul la serviciile comunitare disponibile.
11. Pacientul are dreptul să beneficieze de asistenţă medicală de urgenţă, de asistenţă stomatologică de urgenţă şi de servicii farmaceutice, în program continuu.


Nerespectarea de către personalul medico-sanitar a confidenţialităţii datelor despre pacient şi a confidenţialităţii actului medical, precum şi a celorlalte drepturi ale pacientului prevăzute in Legea nr. 46/21.01.2003 – DREPTURILE PACIENTULUI, atrage după caz răspunderea disciplinară sau penală conform prevederilor legale.


Internarea si externarea

INTERNAREA

In cadrul Clinicii GYNOPRAX, internarile se fac:

 • in urma unei programari efectuate de catre medicul curant la receptie
 • in regim de urgenta, in cazul in care medicul examinator considera necesar
 • pacientele care beneficiaza de Asigurare de Sanatate in cadrul CNAS sunt rugate sa anunte acest fapt la inernare si sa prezinte dovada de asigurat (cardul de sanatate, adeverinta de la CJAS).

Formalitatile de internare se efectueaza la receptie.

Documente necesare in momentul internarii

 • Carte de identitate
 • cardul de sanatate
 • Bilet de trimitere de la medic
 • Rezultatul analizelor si examenelor paraclinice efectuate
 • Adeverinta de la locul de munca in cazul in care solicita concediu medical.

Dupa intocmirea foii de observatie, pacienta va fi condusa la vestiar pacienti pentru a se schimba in efecte de spital, apoi in salon. se vor respecta toate masurile de raspandire a virusului Covid (test rapid Atg la internare). Efectele pacientelor se vor transpune ambalate in folii in dualpurile special amenajate din saloane.
Apartinatorii pot vizita pacientele internate in timpul programului de vizita, cu respectarea instructiunilor specifice si a reglementarilor privid raspandirea Covid, iar in conditiile in care isi exprima dorinta de a ramane in afara programului de vizita acest lucru este permis contra cost, achitand contravaloarea unui tarif zilnic stabilit si afisat.

Facilitati

Indiferent de tipul interventiei medicale pentru care v-ati internat, la Clinica GYNOPRAX beneficiati de urmatoarele facilitati:

 • Rezerva proprie cu grup sanitar
 • Buton de panica in rezerva
 • Televizor
 • Frigider
 • aer conditionat
 • Acces wi-fi nelimitat.

EXTERNAREA

La Clinica GYNOPRAX externarea pacientelor se face in ziua stabilita de comun acord cu medicul curant, intre orele 11.00 si 16.00, EXCEPTIE facand situatiile de urgenta majora survenite pe perioada internarii care necesita TRANSFER la un Spital de rang superior, situatie in care conform protocolului stabilit se face epicriza de etapa si externarea pacientului in momenul preluarii acestuia de catre Serviciul de Ambulanta. Fiecare pacienta primeste la externare:

 • Bilet de iesire din spital
 • Scrisoare medicala
 • Decont cheltuieli (conform Ordin M.S. 1100/14.10.2005)
 • Reteta medicala
 • Recomandari privind controlul medical, conform indicatiilor medicului curant, dieta si efortul fizic.

Pentru concediile medicale eliberate la externare, pacienta trebuie sa prezinte adeverinta de la locul de munca, in care sa fie mentionate numarul zilelor de concediu medical acordate in ultimele 12 luni, si eventualele concedii medicale eliberate anterior internarii.

 Daca sunteti posesorul unei asigurari de sanatate si doriti ca serviciile sa fie acoperite de asigurare, informati receptia despre acest lucru.

INFORMATII PRIVIND EXTERNAREA PACIENTILOR

1. In funcţie de evoluţia pacientului internat, medicul curant va stabili data externării.
2. După ce a fost stabilită data externării, ea va fi comunicată pacientului cu o zi anterior externării sau, cel târziu, în dimineaţa zilei externării.
3.Medicul curant completează starea la externare, codifică diagnosticele de externare, notează tipul externării.
4. Medicii care îşi desfăşoară activitatea în spital au obligaţia ca la externarea asiguratului să transmită medicului de familie sau medicului de specialitate din ambulatoriu, după caz, prin SCRISOARE MEDICALĂ/BILET DE IEŞIRE DIN SPITAL cu obligaţia ca acesta să conţină explicit toate elementele prevăzute în scrisoarea medicală, evaluarea stării de sănătate a asiguratului la momentul externării şi indicaţiile de tratament şi supraveghere terapeutică pentru următoarea perioadă (determinată conform diagnosticului), informaţii care trebuie să se regăsească şi în foaia de observaţie clinică generală la epicriză.
5. Recomandările sunt explicate de medicul curant. Medicul curant va comunica pacientului intervalul pană la următorul control în ambulatoriul Clinicii.
6. Tratamentul va fi prescris pe reţete gratuite, compensate sau simple, în funcţie de caz. Reţetele gratuite sau compensate se eliberează doar daca pacientul a făcut dovada ca este asigurat iar pe biletul de trimitere la internare este specificat ca pacientul nu a primit reţetă compensată/gratuită în ultimele 30 zile.
7. După înmânarea documentelor, pacienta se va schimba in haine de exterior.
8. Pacienta este însoţită pană la ieşirea din spital de infirmiera de tura, de unde va fi preluata de familie sau însoţitori.


Programul de vizita in Clinica GYNOPRAX

Programul de VIZITA in Clinica GYNOPRAX

Avand in vedere masurile de raspandire a infectiei Covid, vizitele la pacientii internati in Clinica GYNOPRAX sunt INTERZISE, exceptie facand 1 apartinator desemnat de pacient (membru al familiei), cu indeplinirea tuturor masurilor de protectie impotriva raspandirii Covid (test Atg Covid negativ, purtarea permanenta a echipamentului de protectie)! 

ACCESUL SI ORARUL VIZITATORILOR

 • Atat vizitatorii, cat si pacientii trebuie sa se supuna regulilor de conduita interna impuse de managementul spitalului! 
 • Accesul vizitatorilor in spital se face cu un ECUSON de acces eliberat de la receptie si cu echipament de protectie corespunzator disponibil la intrarea pe sectie!
 • Vizitatorii trebuie sa ramana imbracati si incaltati in echipamentul de protectie oferit de personalul medical pana in momentul parasirii zonelor cu risc de contaminare. 
 • Vizitatorii nu au dreptul sa incuie usa rezervei sau sa mute piesele de mobilier din interior. 
 • Personalul Clinicii GYNOPRAX are dreptul sa va interzica vizita daca observa ca ati consumat alcool sau substante stupefiante sau sunteti suspecti de a fi purtatori ai unei boli transmisibile (viroze respiratorii, diaree, etc). 
 • Personalul Clinicii GYNOPRAX are dreptul sa roage politicos vizitatorul sa plece in caz de conduita necorespunzatoare sau sa apeleze la serviciile de securitate proprie. 

Plata Serviciilor Medicale

Plata serviciilor medicale se face cash sau cu cardul pana in ziua externarii la receptie pe baza ACORDULUI DE PLATA eliberat de asistenta din sectie sau de medical curant. Serviciul de receptie are program LUNI-VINERI 8.00-20.00, in restul orelor plata se poate face la medicul de garda sau la asistenta de serviciu.

Pentru achitarea serviciilor prin ordin de plata, trebuie sa va adresati serviciului de contabilitate, care are urmatorul program: luni – vineri intre orele 08:00 – 16:00.

Daca este necesara o programare pentru o alta vizita la medicul dumneavoastra (consult post-operator, scos fire dupa interventie etc.) verificati programarea facuta si daca aveti datele noastre de contact.

Va rugam sa va asigurati la externare ca ati inteles toate indicatiile si recomandarile de urmat.

Va multumim!


Chestionarul Pacientului

Stimată/Stimat pacient,

În vederea aprecierii îngrijirilor medicale pe care le-aţi primit în spital şi a creşterii calităţii acestora, vă rugăm să aveţi amabilitatea de a răspunde întrebărilor din chestionarul de mai jos şi de a depune acest chestionar în „cutia poştală a pacientului”, care se află pe palierul secţiei. Dacă nu doriţi să-l completaţi vă rugăm să-l introduceţi în aceeaşi cutie, notând data.

Pentru situaţiile pacienţilor copii chestionarele vor fi completate de aparţinători(părinţi, tutore, autoritate tutelară). 

Răspundeţi la întrebări bifând varianta care descrie cel mai bine situaţia dvs.

Nu trebuie să vă semnaţi, acest chestionar este anonim şi confidenţial. Răspunsurile dvs. sunt importante pentru noi!

Calitatea d-voastră             □ pacient     □ aparţinător

 

1. Sex            □ bărbat   □ femeie

2. Vârsta dvs. ...... ani

3. În ce secţie aţi fost internat.......................................

4. La internare, aţi fost însoţit pe secţie de:

a) personal sanitar 

b) aparţinători (membri de familie, prieteni,vecini)

c) aţi mers singur

5. Vă rugăm să acordaţi calificative pentru următoarele servicii:

5.1 cazare                                       a) nesatisfăcător b) bine  c) foarte bine

5.2 curăţenie                                   a) nesatisfăcător  b) bine c) foarte bine

5.3 alimentaţie                                a) nesatisfăcător  b) bine c) foarte bine

5.4 atitudinea personalului de la Camera de Gardă

                                                        □ a) nesatisfăcător b) bine  c) foarte bine

5.5 timpul acordat de medicul de salon pentru consultaţia dumneavoastră.

                                                        □ a) nesatisfăcător b) bine c) foarte bine

5.6 calitatea îngrijirilor medicale acordate de :

5.6.1 medicul de salon             a)nesatisfăcător b) bine c) foarte bine

5.6.2 asistentele medicale        a) nesatisfăcător b) bine c) foarte bine

5.6.3 infirmiere                        a)nesatisfăcător b) bine c) foarte bine

5.7 apreciaţi amabilitatea si disponibilitatea  personalului medical :

5.7.1 medicul de salon              a)nesatisfăcător b) bine c) foarte bine

5.7.2 asistentele medicale         a) nesatisfăcător b) bine c) foarte bine

5.7.3 infirmiere                        a)nesatisfăcător b) bine c) foarte bine

6. La explorările de pe alte secţii(ecografie)/altă unitate sanitară aţi fost însoţit de :

a) personal sanitar b) aparţinători (membri de familie, prieteni,vecini)c) aţi mers singur

7. Aţi fost instruit asupra modului de administrare a  medicamentelor pe cale orală (tablete, pastile) ?

a) da, întotdeauna              b) da, uneori             c) nu, niciodată

8. Administrarea medicamentelor pe cale orala (tablete) :

8.1  s-a făcut sub supravegherea asistentei

a)da, întotdeauna   b) da, uneori        c) nu, niciodată

8.2  aţi primit medicamentele pentru 1 zi de tratament:

a) toate o dată        b) împărţite în prize

 

9. Medicamentele administrate în spital :

a) v-au fost administrate doar de spital

b) v-au fost cumpărate de familie

c) ambele variante

10. În cazul în care medicamentele v-au fost cumpărate de familie, care a fost  procedura ?

a) pe reţeta simplă eliberată de medicul de spital

b) pe reţeta eliberată de medicul de familie/specialist la recomandarea medicului din spital

11. Aţi fost mulţumit de serviciile medicale acordate în spitalul nostru:

11.1 pe întreaga perioadă a spitalizării             c) foarte mulţumit    b)mulţumit    a) nemulţumit                                

11.2 în timpul zilei                                               c) foarte mulţumit    b)mulţumit    a) nemulţumit                                

11.3 în timpul nopţii                                            c) foarte mulţumit    b)mulţumit    a) nemulţumit                                

11.4 sâmbăta, duminica şi sărbătorile legale    c) foarte mulţumit    b)mulţumit    a) nemulţumit                                

12. Cât de mulţumit sunteţi de calitatea informaţiilor primite despre investigaţii, proceduri medicale, boala dumneavoastră:

a) nemulţumit         b)mulţumit                □ c) foarte mulţumit

13. Satisfacţia dvs. generală  faţă de tratamentul primit şi atitudinea personalului:

a) nesatisfăcut          b) satisfăcut               □ c) foarte satisfăcut

14. Cum v-au fost aduse la cunoştinţă drepturile pacientului :

a) verbal-asistentă medicală/medic curant           b)prin afişaj         □ c) formular în foaie

15. Consideraţi că drepturile pacientului au fost respectate pe perioada spitalizării :

a) da                        □ b) nu

16. Dacă ar fi necesar să vă reinternaţi, aţi opta pentru acelaşi spital ?

a) în mod cert da          b) probabil că da                c) în mod categoric nu

d) nu se va mai întâmpla (de exemplu: pentru că nu locuiesc în aproprierea spitalului)

17. Aveţi observaţii şi sugestii  referitoare la aspectele pozitive şi/sau negative ale îngrijirilor medicale din timpul spitalizării

a) da                        □ b) nu

18. Ati avut insotitor pe parcursul internarii?

     • Nu.                • Da, ……… (cate zile)

19. Ati oferit sau vi s-au cerut atenii (va rugam sa precizati persoanele)?

     •Nu.       •Da, am oferit…………………..           •Da, mi sa solicitat.………………..

20. Ati fost trimisi sa cumparati ceva ce vi se putea oferii de catre clinica (va rugam sa specificati persoana si ce anume vi sa cerut)?

      •Nu.       • Da,…………………………………………………………….

_________________________________________________________________________________________________

Vă mulţumim pentru colaborare!

Data completării
Satu Mare , Str. Cardinal Iuliu Hossu nr. 57
Tel./fax : 0361401010, 0361401019
Mail : office@gynoprax.ro

Gazduire Web by Claus